Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomsten met GymTunnis Cliënt: de persoon die deelneemt aan personal training, smallgroup training of voedings- en leefstijl advies. Overeenkomst: de overeenkomst die de cliënt met GymTunnis sluit. Intakeformulier: het formulier, tevens de gezondheidsverklaring, dat de cliënt voorafgaand aan de eerste sessie volledig en naar waarheid in dient te vullen. Personal trainer: een personal trainer van GymTunnis Personal training: een dienst waarbij een personal trainer een trainingsprogramma samenstelt en de cliënt begeleidt bij het volgen van dit trainingsprogramma. Smallgroup training: de dienst waarbij een personal trainer een training verzorgt en de cliënt begeleidt bij het volgen van deze training. Voeding en leefstijladvies: de dienst waarbij een personal trainer advies geeft en een plan opstelt over voeding en leefstijl. Sessie: een trainings- en of coachingmoment onder begeleiding van een personal trainer. Trainingsprogramma: het persoonlijke programma dat door de personal trainer wordt ontwikkeld, gericht op de doelstellingen van de cliënt.

2: Aanmelding

a. De cliënt dient een overeenkomst af te sluiten met GymTunnis. De cliënt verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond en fysiek in staat is om een trainingsprogramma en de instructies van een personal trainer op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de overeenkomst te sluiten, zijn arts te raadplegen en/of zijn arts om een doktersverklaring te vragen.
b. Het intakeformulier dient door de cliënt volledig en naar waarheid ingevuld en te worden ondertekend.
c. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een cliënt (zonder opgaaf van reden) worden geweigerd door GymTunnis.

3. Uitvoering en uitvoeringstermijn

a. Personal training, smallgroup training en leefstijlcoaching worden door de personal trainer naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Noch GymTunnis, noch de personal trainer staan in voor het succes en welslagen van personal training en/of smallgroup training en/of leefstijl noch voor de mate waarin personal training en/of smallgroup training en/of leefstijl bijdraagt aan enig door of voor de cliënt gesteld doel.
b. De personal trainer is gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen al naar gelang de personal trainer dit nodig acht.
c. GymTunnis is bevoegd om gedurende het trainingsprogramma een andere personal trainer aan te wijzen.
d. Personal training kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Locatie en tijdstip van een sessie worden voorafgaand aan de sessie overeengekomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de cliënt. Indien de sessie niet kan plaatsvinden op de overeengekomen locatie en/of tijdstip, dan is GymTunnis gerechtigd om de sessie geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een andere locatie of tijdstip.
e. De cliënt zal zich houden aan de door de personal trainer te geven hygiëne, kleding- en schoeiselvoorschriften.
f. De cliënt zal zal ten alle tijden de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen.
g. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar of toewijsbaar.
h. De planning van de trainingssessies dient altijd in overleg met GymTunnis te worden vastgesteld.
i. GymTunnis is gerechtigd om de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichtingen tot schadevergoeding indien de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

4. Tarieven en betaling

a. De tarieven voor personal training en/of smallgroup training en/of leefstijladvies worden in de overeenkomst vastgelegd.
b. Tarieven genoemd in de overeenkomst zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld. c. Betalingen van personal training en/of smallgroup en/of leefstijladvies verlopen via automatisch incasso. Tussen de 1e en de 5e van de maand wordt het bedrag door GymTunnis geïncasseerd van het door de cliënt opgegeven rekeningnummer
d. Betalingen van facturen van GymTunnis aan cliënt dienen door cliënt uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
e. GymTunnis houdt zich het recht voor om op grond van gewichtige redenen, waaronder verandering in wettelijke regelgeving (bijvoorbeeld BTW-tarieven, loonbelastingtarieven, inkomstenbelastingtarieven, premies, sociale verzekeringen etc.) de overeengekomen prijzen met onmiddelijke ingang te wijzigen. In het voorkomende geval van tussentijdse prijsverhogingen heeft cliënt eenmalig een tussentijdse mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst met een termijn van 1 kalendermaand, ingaande op de datum van de ingang van de prijsverhoging.
f. De tarieven dienen ineens per vooruitbetaling voor aanvang van de eerste sessie van de overeenkomst voldaan te worden dan wel in termijnen per factuur of automatische incasso. GymTunnis is gerechtigd personal training en/of smallgroup training op te schorten zolang de cliënt niet aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
g. De cliënt heeft geen recht op resitutie van vooruitbetaalde bedragen, indien het niet aan GymTunnis toe te rekenen valt dat een of meerdere sessies geen doorgang kunnen vinden en/of (een deel van) het trainingsprogramma niet kan worden voltooid.

5: Annulering of te laat komen

a. Annulering personal training: cliënt dient een sessie tenminste 24 uur van te voren te annuleren. Deze melding dient telefonisch en/of persoonlijk bij de desbetreffende personal trainer gedaan te worden. Annulering smallgroup training: cliënt dient tenminste 2 uur van te voren te annuleren. De cliënt kan de sessie annuleren door zich uit te schrijven voor de desbetreffende les via het online rooster in de app. Als aan de annuleringsvoorwaarden is voldaan, kan de geannuleerde sessie op een later tijdstip worden ingehaald. Indien de cliënt niet aan de voorwaarden voldoet, is GymTunnis niet gehouden om de sessie in te (laten) halen. De training zal in dat geval wel aan de cliënt berekend worden.
b. Te laat komen: indien een cliënt te laat is voor een sessie, is GymTunnis niet verplicht om de geplande duur van de sessie te verlengen.
c. De cliënt is voor op grond van dit artikel voor verkorte of geannuleerde sessies het volledige tarief verschuldigd en heeft geen recht op resitutie.

6: Aansprakelijkheid

a. GymTunnis kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor de cliënt gestelde doel.
b. GymTunnis is, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde, niet aansprakelijk wanneer de cliënt schade lijdt en deze schade te wijten is aan: – Het niet volledig, niet correct of niet naar waarheid invullen van het intakeformulier. -Het niet strikt opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies van de personal trainer. – De lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.
c. De cliënt is jegens GymTunnis aansprakelijk wanneer GymTunnis schade lijdt en deze schade aan de cliënt toe te rekenen valt; de cliënt zal GymTunnis vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

7: Toepasselijk recht

a. Indien in de overeenkomst tussen cliënt en GymTunnis afspraken genoemd zijn die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, dan hebben de afspraken uit de overeenkomst voorrang boven deze algemene voorwaarden.
b. Indien in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden, afspraken staan die in strijd zouden zijn met de Nederlandse wetgeving, dan zullen partijen gezamenlijk zoeken naar een formulering die wel in de geest van de huidige overeenkomst is, doch niet strijdig is met de Nederlandse wetgeving, zonder dat daardoor de gehele overeenkomst nietig of vernietigbaar is.
c. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Ter zaken komen partijen nu overeen dat een Nederlandse rechter de enige bevoegde rechter zal zijn die in een voorkomend geschil hierover kan oordelen